دراین فروشگاه چندین روش سفارش کالابرای خریداران محترم درنظرگرفته شده

خریداران پس ازانتخاب محصول وورود به بخش سبدخرید دونوع انتخاب پیش روی خوددارند  اول به صورت خریدارمهمان ودوم به صورت خریدارعضودرهردواین انتخابهاکاربرجهت ارسال کالابایدمشخصات مانندنام نام خانوادگی-شهر-استان-ادرس وشماره تلفن خودراثبت کندولی چنانچه عضویت راانتخاب کنید صاحب یک پنل اختصاصی کاربری  میشود وتمام سوابق خرید وتراکنشهادرون این پنل بایگانی میشود وهمچنین شامل تخفیفاتی نیزدرخریدهای بعدی خودخواهدشد


                                                                1-سفارش خریدتلفنی (هزینه ارسال دارددرفاکتورثبت میشودوازخریداردریافت می گردد)

دراین روش که بیشتربرای شهروندان تهرانی کاربرددارد.پس ازانتخاب محصول موردنظرباتماس باشماره تلفن 09192282681  کالای خودراسفارش داده بااعلام آدرس تحویل سفارش حداکثرپس از5ساعت توسط پیک درآدرس تان تحویل ووجه کالا به اضافه مبلغ40هزار تومان هزینه ارسال ازشماهنگام تحویل کالااخذمیگردد

                                                                                      

2-سفارش اینترنتی(هرینه ارسال پستی درفاکتورمندرج میشود)
این روش برای تمام خریداران درسراسرایران کاربردی است خریدارپس ازکلیک روی گزینه سفارش خریددرزیرتصویرکالا درصفحه اصلی فروشگاه به صورت خودکاربه سمت بالای صفحه سایت هدایت و روی گزینه سبدخریدکلیک نموده بلافاصله به صفحه سبدخرید منتقل وبه دوصورت کاربر و میهمان میتواند پروسه خریدراباپرنمودن فیلدهای پایین صفحه سبدخریدمانندثبت نام ونام خانوادگی- آدرس وغیره (مبلغ بابت هزینه ارسال پستی درفاکتورمندرج میشود) ودرآخرکلیک روی گزینه ثبت سفارش به صورت خودکاربه صفحه پرداخت امن بانکی متصل شده ودراین صفحه مشخصات درخواستی بانک را مانند شماره 16رقمی کارت رمزدوم وغیره را پرنموده وباکلیک روی گزینه (پرداخت) عملیات تراکنش بانکی رابه انجام رسانده ..که چنانچه این فرآیندبدرستی انجام پذیرد پیامکی ازطرف سیستم به صورت خودکارحاوی موفقیت خریدبه شماره موبایل خریدارارسال میگردد این بهترین روش سفارش کالا برای تمامی خریداران میباشد..ارسال سفارشات دراین نوع خریددرتهران توسط پیک یاوانت باروحداکثر8ساعت پس ازخریداینترنتی به ادرس خریدارارسال برای شهرستانهاازطریق تیپاکس یاباربریهاویا اتوبوس تعاونی ها انجام میشود.وحداکثر1روزکاری اززمان انجام خرید به ادرس ثبت شده آنان ارسال میشود و نهایتا ظرف مدت 1تا2روز بدستشان میرسد